PONÚKAME

V našom zariadení je zabezpečená sterilizácia a dezinfekcia germicídnym žiaričom.

Rozvíjame kompetencie dieťaťa pomocou edukačných aktivít vo viacerých oblastiach. Obsah i metódy sú prispôsobené veku a schopnostiam detí. Oblasti edukačných aktivít sú:

  • Anglický jazyk - počúvanie pesničiek, básničiek spojené s pohybovou aktivitou a hrou. Cieľom je vytvoriť si kladný vzťah k cudziemu jazyku a získanie istej slovnej zásoby. Jazyk je vyučovaný certifikovanou lektorkou.
  • Šikovné ručičky - tieto aktivity sú zamerané na jemnú motoriku rúk. Patria sem najmä činnosti výtvarné (kreslenie, maľovanie, lepenie, odtláčanie, modelovanie).
  • Športovec - rozvoj koordinačných a kondičných schopností. Cieľom je získať kladný vzťah k pohybu a športu, ktorý významne ovplyvňuje zdravie človeka.
  • Hudobno-pohybové aktivity - spojenie hudby a pohybu je zamerané na rozvoj rytmiky a estetického vnímania.
  • Rozprávkovo - čítanie rozprávok a ich dramatizácia je zameraná na zväčšovanie slovnej zásoby, rozvoj reči a ranej gramotnosti.

Krúžkové činnosti: 

  • Pohybové aktivity
  • Plavecký kurz
  • Dopravná výchova
  • Výtvarná výchova (tvorivé dielne)
  • Kurz korčuľovania