Zápis detí do SMŠ

 

Riaditeľka  SMŠ oznamuje rodičom, že v termíne 

od 01.05.2022 do 31.05.2022 

 

bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/202

Dieťa sa do SMŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od dvoch do šiestich rokov jeho veku.

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

  • osobne, poštou, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky SMŠ, mcbambulkovo@post.sk
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom