Milí rodičia,

ZÁPIS DO Súkromnej MATERSKEJ ŠKOLY BAMBUĽKOVO NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Dieťa sa do súkromnej materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi súkromnej materskej školy. Žiadosť /prihlášku/ najdete medzi prihlaškami.

 

Prihlášky je možne zasielať v individuálnom termíne, pokiaľ je ešte voľné miesto, prosíme o telefonickú informáciu!

 

 

  1. Dieťa sa do súkromnej materskej školy prijíma na základe podanej žiadosti zákonného zástupcu nasledovne:
  • - podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať
  • - elektronickou formou  na e-mail: mcbambulkovo@post.sk
  1. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať / zaslať aj svoju žiadosť.

O nás

 Súkromná materská škola BAMBUĽKOVO KOŠICE s celoročnou prevádzkou. Nachádzame sa v lukratívnej budove Castor Business Residence s výťahom a vlastnou záhradou na Dunajkej 3 Košice. 

Poskytujeme starostlivosť pre deti. Malý kolektív detí umožňuje, aby bolo o Vaše dieťa naozaj postarané. 

 

Dieťa vnímame ako aktívny subjekt, ktorý sa uplatňuje v interakcii s vrstovníkmi a dospelými, komunikuje s nimi, s prostredím a celým okolitým svetom. Pri práci s deťmi kladieme hlavný dôraz na prirodzenosť, spoľahlivé a vyvážené naplňovanie potrieb a na vytváranie mnohostranných príležitostí k získavaniu skúseností vo všetkých oblastiach osobnostného rozvoja – sociálneho, intelektuálneho, fyzického a emocionálneho. Rešpektujeme hodnotu osobne prežívanej skúsenosti a poznanie dieťaťa, jeho individualitu i hranice jeho možností.

 

Našim cieľom je

-  zvýšiť samostatnosť dieťaťa – sebaobslužné zručnosti, hygienické a stravovacie

 návyky;

-  uľahčiť dieťaťu adaptáciu na nové prostredie (kolektív);

-  napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi;

-  podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou a vytvorenie podmienok k samostanému učeniu sa;

-  harmonické rozvíjanie osobnosti dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.