O nás

 Súkromná materská škola, Dunajská 3, BAMBUĽKOVO KOŠICE s celoročnou prevádzkou. Je zariadenie zaradené v sieti škol a školských zariadení. Nachádzame sa v lukratívnej budove Castor Business Residence s výťahom a vlastnou záhradou na Dunajkej 3 Košice. 

Poskytujeme výchovu a vzdelávanie pre deti. Malý kolektív detí umožňuje, aby bolo o Vaše dieťa naozaj postarané. 

 

Dieťa vnímame ako aktívny subjekt, ktorý sa uplatňuje v interakcii s vrstovníkmi a dospelými, komunikuje s nimi, s prostredím a celým okolitým svetom. Pri práci s deťmi kladieme hlavný dôraz na prirodzenosť, spoľahlivé a vyvážené naplňovanie potrieb a na vytváranie mnohostranných príležitostí k získavaniu skúseností vo všetkých oblastiach osobnostného rozvoja – sociálneho, intelektuálneho, fyzického a emocionálneho. Rešpektujeme hodnotu osobne prežívanej skúsenosti a poznanie dieťaťa, jeho individualitu i hranice jeho možností.

 

Našim cieľom je

-  zvýšiť samostatnosť dieťaťa – sebaobslužné zručnosti, hygienické a stravovacie

 návyky;

-  uľahčiť dieťaťu adaptáciu na nové prostredie (kolektív);

-  napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi;

-  podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou a vytvorenie podmienok k samostanému učeniu sa;

-  harmonické rozvíjanie osobnosti dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.