SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA DUNAJSKÁ 3

O nás

Sme súkromná materská škola s celoročnou prevádzkou, zaradená v sieti škôl a školských zariadení. Nachádzame sa v lukratívnej budove Castor Business Residence s výťahom a vlastným ihriskom na Dunajkej 3 v Košiciach. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie pre deti. Malý kolektív detí umožňuje, aby bolo o Vaše dieťa naozaj postarané.

Dieťa vnímame ako aktívny subjekt, ktorý sa uplatňuje v interakcii s vrstovníkmi a dospelými, komunikuje s nimi, s prostredím a celým okolitým svetom. Pri práci s deťmi kladieme hlavný dôraz na prirodzenosť, spoľahlivé a vyvážené naplňovanie potrieb a na vytváranie mnohostranných príležitostí k získavaniu skúseností vo všetkých oblastiach osobnostného rozvoja - sociálneho, intelektuálneho, fyzického a emocionálneho. Rešpektujeme hodnotu osobne prežívanej skúsenosti a poznanie dieťaťa, jeho individualitu i hranice jeho možností.

Našim cieľom je:

  • zvýšiť samostatnosť dieťaťa - sebaobslužné zručnosti, hygienické a stravovacie návyky;
  • uľahčiť dieťaťu adaptáciu na nové prostredie (kolektív);
  • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi;
  • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou a vytvorenie podmienok k samostanému učeniu sa;
  • harmonické rozvíjanie osobnosti dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.