Čo ponúkame

 

V našom zariadení je zabezpečená sterilizácia a dezinfekcia germicídnym žiaričom.

 

Rozvíjame kompetencie dieťaťa pomocou edukačných  aktivít vo viacerých oblastiach. Obsah i metódy sú prispôsobené veku a schopnostiam detí. Oblasti edukačných aktivít sú:

 

Anglický jazyk,  - počúvanie pesničiek, básničiek spojené s pohybovou aktivitou a hrou. Cieľom je vytvoriť si kladný vzťah k cudziemu jazyku a získanie istej slovnej zásoby. Obe jazyky sú vyučujúce certifikovanou lektorkou.

Šikovné ručičky - tieto aktivity sú zamerané na jemnú motoriku rúk. Patria sem najmä činnosti výtvarné (kreslenie, maľovanie, lepenie, odtláčanie, modelovanie).

Športovec - rozvoj koordinačných a kondičných schopností. Cieľom je získať kladný vzťah k pohybu a športu, ktorý významne ovplyvňuje zdravie človeka.

Hudobno - pohybové aktivity - spojenie hudby a pohybu je zamerané na rozvoj rytmiky a estetického vnímania.

Rozprávkovo - čítanie rozprávok a ich dramatizácia je zameraná na zväčšovanie slovnej zásoby, rozvoj reči a ranej gramotnosti.

 

Krúžkové činnosti

Gymnastika od 3 r.

Plavecký kurz od 2 r. 2x do roka

Tanečná a baletná výchová

Dopravná výchova 

 
Výtvarná výchova
 
Kurz korčuľovania / LIBA ACADEMY 11/
 
 

APLIKÁCIA VÝCHOVNÉHO PROCESU

Sociálne návyky: včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti (vedieť vychádzať 

v kolektíve, vytvorenie si miesta v kolektíve), 

osvojenie si základných hygienických návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa

Jazyková podpora: prvé slová, slovná zásoba, ktorá je rozširovaná 

pomocou knižiek, piesní, rozprávok, hier, dohliadame na tvorbu reči a vývoj reči...

Rozvoj myslenia: veku zodpovedajúce hry ako je priraďovanie, 

rozlišovanie farieb, predmetov, tvarov...

Podpora kreativity a motoriky: kreslenie, maľovanie, prvé strihanie, 

lepenie, formovanie, modelovanie...

Podpora fyzickej aktivity (pohybu) a motoriky: lozenie, samostatné sedenie, 

prvé kroky, chôdza, prechádzky, radosť z hudby (koordinácia hlasu a tela, 

pomocou rytmiky, tanca a piesní), podpora muzických schopností a pod....

Podpora rozvoja zdravého citového života, intelektuálneho rozvoja osobnosti a 

vytvárania si sociálnych kontaktov.

Deti chodia pravidelne von na prechádzky alebo sa hrajú v tráve (podľa veku), 

k dispozícii máju pieskovisko, niekoľko preliezok (podľa veku a fyzickej zdatnosti).

Odborný, trpezlivý a láskavý personal podporujúci individualitu jedinca.